Privacy statement

VLC Advocatuur respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens VLC Advocatuur verwerkt.

VLC Advocatuur verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren, en uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden: 

– het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst           

  en het voeren van (gerechtelijke) procedures 

– innen van declaraties

– advisering, bemiddeling en verwijzing

– voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen.

VLC Advocatuur verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt: 

Naam, adres en woonplaats;

Voor het aanvragen van een toevoeging verwerkt VLC Advocatuur de navolgende gegevens:

Burger Service Nummer;

Uw leefsituatie;

Omstandigheden die aanleiding geven voor een korting op de eigen bijdrage;

Of de aanvrager in staat van faillissement verkeert;

Of op de aanvrager een schuldsaneringsregeling van toepassing is;

Of de aanvrager rechtens zijn/haar vrijheid is ontnomen (voor het aanvragen van een toevoeging)

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt VLC Advocatuur omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

VLC Advocatuur verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG: 

– wettelijke verplichting;

– uitvoering van een overeenkomst;

– verkregen toestemming van betrokkene(n);

– gerechtvaardigd belang.

VLC Advocatuur deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van VLC Advocatuur, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij. Daarnaast kan VLC Advocatuur persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van VLC Advocatuur uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door VLC Advocatuur ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.    

VLC Advocatuur vindt de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens belangrijk en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval VLC Advocatuur gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal VLC Advocatuur in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

VLC Advocatuur bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij VLC Advocatuur aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan: VLC Advocatuur, info@hlvanlookeren.demon.nl, Postbus 322, 2240 AH Wassenaar.

Teneinde zeker te weten dat ik op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrek, vraag ik u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. VLC Advocatuur neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

VLC Advocatuur maakt geen gebruik van social media.

VLC Advocatuur heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat de website.