Nieuws

  • Category Archives : Nieuws

Beëdigd registertolk Nederlands-Engels/Engels-Nederlands

28 juni 2019 is het bericht ontvangen van het Bureau Wbtv (Bureau Wet beëdigde tolken en vertalers) van de Raad voor Rechtsbijstand, dat de inschrijving van VLC Advocatuur als (beëdigd) registertolk Nederlands-Engels/Engels-Nederlands is verlengd tot 1 juli 2024.

Advocaten tuchtrecht

Klacht over het verstrekken van een advies aan de verzekeraar gegrond. Het stond verweerder niet vrij om zonder overleg met en toestemming van klager het procesadvies van zijn voormalig kantoorgenoot aan de rechtsbijstandverzekeraar van klager te verstrekken. Teminder nu klager met die kantoorgenoot had afgesproken dat het advies niet aan de verzekeraar zou worden verstrekt.

Kopen zonder financieringsvoorbehoud

Op dit moment is het tengevolge van de stijgende onroerend goed prijzen weer populair om onroerend goed te kopen tegen de vraagprijs of hoger, en bovendien zonder financieringsclausule. Ik heb eens een professionele handelaar in onroerend goed in rechte bijgestaan toen de koper niet betaalde, omdat, naar later bleek, de bank stelde datsprake zou zijn

Beëindiging van de ouderlijke macht

Het geval Insiya[1] De uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland inzake het door de vader naar India ontvoerde meisje Insiya is interessant. En dat niet alleen om de internationaal rechtelijke verwikkelingen betreffende de bevoegdheid van de Nederlandse rechter. Ook de basale casus is interessant. Insiya is volgens de rechtbank een Nederlands meisje dat juridisch haar gewone

Erfgenamen bankrekening

In een eerdere procedure bleek uit een als bewijs overgelegd e-mailbericht dat ‘bij een bank in Zwitserland wordt aangenomen dat er een bankrekening op naam van een overledene bestaat’. Een van de erfgenamen had geprobeerd de rekening op zijn naam te zetten. Een aantal erven wist niet van het bestaan van de rekening, totdat de