Algemene voorwaarden

VLC Advocatuur is gespecialiseerd in het personen- en familierecht en staat als zodanig ook geregistreerd. Dit betekent dat ten minste 10 opleidingspunten voor het betreffende rechtsgebied wordt behaald.

– VLC Advocatuur is een eenmanszaak;

– VLC Advocatuur is verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid;

– VLC Advocatuur kan geen derdengelden ontvangen;

– De waarnemer voor VLC Advocatuur is mr P. Geervliet, kantoorhoudend te (1017 EK) Amsterdam, aan de Keizersgracht 520  H

VLC Advocatuur

1.            Alle opdrachten worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407, lid 2 B.W. uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door mr H.L. van Lookeren Campagne (hierna ‘de advocaat’).

2.            Tenzij anders overeengekomen, wordt het honorarium berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met een door de advocaat vast te stellen uurtarief    en een opslag voor kantoorkosten. Het uurtarief kan verschillen per procedure, en is afhankelijk van de aard, het belang en de spoedeisendheid van de zaak. Verschotten (griffierechten e.d.) worden separaat en zoveel mogelijk vooruit in rekening gebracht.

Het is gebruik om betaling van een voorschot te vragen, alvorens met de werkzaamheden wordt aanvangen. De omvang van het voorschot wordt bepaald door de geschatte kosten voor de rechtshulp gedurende de eerste periode.

3.            Iedere aansprakelijkheid van de advocaat is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van de advocaat wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de voorwaarden van de polis niet ten laste van de verzekeraar is.

4.            De advocaat is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door hem ingeschakelde derden en is door de cliënt gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de cliënt te aanvaarden.

5.            De opdrachtgever vrijwaart de advocaat tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden verricht voor de opdrachtgever, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijke misdragingen van de advocaat.

6.            De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en de advocaat is onderworpen aan Nederlands recht. Uitsluitend de Nederlandse rechter in het arrondissement Den Haag zal bevoegd zijn van enig geschil dat tussen de advocaat en de opdrachtgever mocht ontstaan kennis te nemen. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van eventuele vennoten van de advocaat.

Kantoorklachtenregeling VLC Advocatuur

Artikel 1 begripsbepalingen

In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:

•             klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde  en klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;

•             klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;

•             klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht;

Artikel 2 toepassingsbereik

1.            Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen VLC Advocatuur en de cliënt.

2.            VLC Advocatuur draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

Artikel 3 doelstellingen

Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:

1.            het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;

2.            het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;

3.            behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;

4.            medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;

5.            verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

Artikel 4 informatie bij aanvang dienstverlening

1.            Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.

2.            VLC Advocatuur heeft in de overeenkomst van opdracht [via de algemene voorwaarden] opgenomen bij welke onafhankelijke partij of instantie een klacht die na behandeling niet is opgelost kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak en heeft dit bij de opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt.

3.            Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag.

Artikel 5 interne klachtprocedure

1.            Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar mr H.L. van Lookeren Campagne die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris.

2.            De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.

3.            Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.

4.            De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.

5.            De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.

6.            Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

Artikel 6 geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

1.            De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.

2.            De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Artikel 7 verantwoordelijkheden

1.            De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.

2.            Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing.

3.            De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.

4.            De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

Artikel 8 klachtregistratie

1.            De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.

2.            Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.

3.            De klachtenfunctionaris brengt periodiek verslag uit over de afhandeling van de klachten en doet aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van procedures.

4.            Minimaal eenmaal per jaar wordt de verslagen en de aanbevelingen op het kantoor besproken en ter besluitvorming voorgelegd.