Advocaten tuchtrecht

Advocaten tuchtrecht

Klacht over het verstrekken van een advies aan de verzekeraar gegrond. Het stond verweerder niet vrij om zonder overleg met en toestemming van klager het procesadvies van zijn voormalig kantoorgenoot aan de rechtsbijstandverzekeraar van klager te verstrekken. Teminder nu klager met die kantoorgenoot had afgesproken dat het advies niet aan de verzekeraar zou worden verstrekt. Verweerder heeft hiermee zijn geheimhoudingsplicht geschonden. Verweerder heeft geweigerd zijn handelen ongedaan te maken door (bijvoorbeeld) het advies terug te trekken. Ook dat valt hem te verwijten. Het valt verweerder tot slot te verwijten dat hij het dossier zonder overleg met en toestemming van klager op verzoek van de verzekeraar, een derde, aan de opvolgend advocaat heeft gestuurd. Berisping en kostenveroordeling.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *